Sửa Mũi – RHINOPLASTY:
NÂNG SỐNG MŨI

CẮT CÁNH MŨI
(Cắt Cánh Mũi – Alar Weir Reduction)