CÁC VỊ BÁC SĨ

Bác sĩ Nguyễn Hải Tuấn

NHÂN VIÊN CỦA CHÚNG TÔI

TYSHE SMITH
Chuyên viên phụ tá giải phẫu

DARLYNE PINEDA
Chuyên viên phụ tá giải phẫu

JASMINE TAPIA
Chuyên viên phụ tá giải phẫu